جنسینگ  گیاهی است داروئی و دارای اثرات فراوان برای تقویت جنسی و خواص ضد پیری و کهولت که از ریشه آن به اشکال مختلف استفاده میشود . ریشه این گیاه اندوخته های خاصی را در خود ذخیره کرده است .خواص ضد پیری این گیاه به تنایی قابل استفاده نیست و باید درکنار برخی گیاهان دیگر باشد تا بتواند خصوصیات کامل خود را بروز دهد . جنسینگ و ریشه آن حاوی موادی است که اگر بیش از اندازه مجاز مصرف شود موجب بروز خواص سمیت میشود . ضمنا باید موادی باشد تا شرایط لازم را برای جذب عناصر موجود در آن را فراهم نماید و پیش نیاز برای جذب است . تصورات غلط و سوءاستفاده های فراوانی از عنوان جنسینگ شده است که ریشه در واقعیت های موجود ندارد . برای مثال قرص های جنسینگ یکی از موارد این چنینی است . مقدار ماده موثریکه در وضعیت حداکثری می توان توسط قرص های جنسینگ به مصرف کننده انتقال یابد به میزانی نیست که بتواند آثار مورد ادعا را به انجام برساند . قرص های جنسینگ که جنسینگ خالص را عرضه میکنند نیز آنچنان نمی توانند مفید فایده باشند . جنسینگ باید در جوار یکسری گیاهان مکمل دیگر استفاده میشود و خواص خود را می تواند بروز دهد . ترکیبی بی نظیر از جنسینگ وجود دارد که برای تقویت جنسی و رفع زودانزالی بکار میرود . این ترکیب بشکل بسیار موثر و سریع می تواند بنیه جنسی را بازسازی کرده و کمبودهای موجود در قوهباه را پوشش میدهد . با تقویت جنسی کارآمدو تخصصی توسط این محصول انزال زودرس و مشکلات ناتوانی جنسی که ناشی از ضعف هستند برطرف شده و کاملا ازبین میرود و کهولت و پیری جنسی را کنترل نموده و نشاط و شادابی را بازمی آفریند . در این بخش به توضیحات دقیقی از آن میپردازیم  ادامه مطلب...