اصول تقویت جنسی و جسمانی بدن همانند سایر اعمال تقویتی از یک اصل مهم تبعیت می نماید . برای تقویت هر مجموعه ای باید به اصل و ریشه و منشاء آن رجوع نموده و با استفاده از آن باید تقویت انجام گیرد تا بهترین شکل ممکن به انجام رسد .همانگونه که خداوند میفرماید از روح خود بر کالبد بشری دمیده است انسان هدایت شده برای اینکه روح خود را تقویت کند باید از طریق نماز و عبادت با منشاء روح خود ارتباط برقرار نموده و کسب فیض نماید .تقویت جسم هم باید از خاک انجام پذیرد . تقویت قوه باه نیز به همین شکل است . گیاهان داروئی در این بین بی نظیرترین نق را ایفا میکنند . منشاء انسان و حیوان و گیاه از خاک و آب است . عمل فتوسنتز اصلی ترین منبع انرزی برای موجودات زنده را در جهان فراهم می آورد . گیاه با جذب املاح معدنی و مواد آلی و نیز آب از طریق فار اسمزی آنها را در ترکیبی با شیره گیاهی و عمل فتوسنتز در طی دوران های مختلف از چند روز تا چندسال تبدیل به مواد موثر بسیار منحصربفردی مکند . این ترکیبات غیرقابل ساخت توسط بشر و مجموعه های خارج از گیاه است و به همین دلیل منطبق بر نیاز های متابولیسم بدن انسان و حیوان است . هرگیاهی برای انجام منظورخاصی مورد استفاده قرار میگیرد و گیاهان خاص تقویت جنسی نیز برای این منظور مورد استفاده اند . با شناخت از این گیاهان می توان قوه باه و بنیه جنسی خود را همانند روزهای اول بلوغ بازاوری و پرقدرت ساخت

 ادامه مطلب...