انزال سریع و زودتمام شدن مرد شایع است و ریشه آن در خودارضایی ها و زیاده روی ها در انزال سالهای قبل دارد . زمانیکه فرد با افراط در انزال مواد بسیار ارزشمندی را تخلیه و بنیه جنسی را دچار ضعف شدید میکند سیستم قوه باه توان تحمل فشار هیجان را نمی آورد و سریعتر از حد معمول به انزال رسیده و دچار زودارضایی میرسد . نبود قوت و جهش در انزال منی و نیز کیفیت کم در مایع منی و اسپرم که منجر به عدم باورسازی میشود نیز عموما ریشه در ضعف دارد . ناتوانی جنسی با پیشرفت ضعف جنسی ایجاد میشود و کم توانی جنسی در ابتدا خود را با اختلال و مشکل در(نعوذ ، نعوز ، نعوض ، نعوظ ) نشان میدهد . بی میلی جنسی  و کسالت جنسی و خستگی بسیار شدید بعد از بار مقاربت و انزال کاملا مشهود است و چاره ای جز خود داری و شرمساری وجود ندارد . داروهای محرک شیمیایی که به منظورجنسی استفاده میشود بر ضعف ها می افزاید زیرا فرد را با میل کاذب جنسی مواجه میسازد و فرد به دنبال آن مواد و عناصر بیشتری از بنیه جنسی خارج میکند . این عوارض با مرر زمان بیشتر میشوند و فرد طبق روال طبیعی با گذر سن ضعیف تر میشود ولی وجود چنین عواملی بیشتر و سریعتر این روند را به پیش می رانند . تقویت جنسی خصوصا برای بنیه جنسی یکسری منابع غذایی خاص دارد که در ادامه مطلب ...