نعوذ ( نعوظ، نعوض)  و اهمیت آن در سلامت جنسی بر کسی پوشیده نیست و نقصان و ضعف در آن ریشه در تواان کلی قوه باه دارد ( برخی موارد ) . حفظ سختی الت بهنگام تحریک عصبی  به توان و استقامت  قوای جنسی و توان عصبی  ارتباط دارد . با تقویت کلی قوه باه می توان مواردی نظیر نعوظ و سفت بودن آلت و نیز انزال زودهنگام ( زودارضایی ) و نیز ناتوانی و بیمیلی جنسی را از بین برد به شرطیکه ریشه مشکلات ساختاری نبوده و ضعف اصلی ترین آن عوامل باشد  . بروز شل بودن آلت در نعوظ  در افراد سالم و قوی نیز به تعداد کم رخ میدهد و ریشه در مشکلات مقطعی و زودگذر دارد . اما در برخی شرایط همین شرایط مقطعی خود نشان از مشکلات جدی در آینده ای نه چندان دور است و اهمیت ندادن به تقویت مستمر و همواره جنسی برای قوه باه و توان مردانگی موجب کاهش تدریجی و پنهان قدرت جنسی و بروز اختلالات ماندگار میگردد . لدا باید از اول به فکر تجدید قوای جنسی بصورت مستمر وپیوسته بایم  . اریکشن نامطلوب شاید هم ریشه در آغاز کهولت جنسی داشته باشد که عمده دلیل آن شهوت رانی بیش از حد و عدم توجه به تقویت جنسی باشد . اریکشن طولانی و اریکشن قوی و اریکشن سخت را باید در قوت و توانایی جنسی جستجو کرد که اگر باشد لذت بخش ترین وضعت جنسی را برای زوجین پدید می آورد . شاید در اوج جوانی به پیر شدن جنسی رسید و شاید هم با اهتمام مداوم حتی در کهولت سن و تا پایان عمر هم ان پیر شدن جنسی را تجربه نکرد .ادامه مطلب ..